fbpx

Cookies- og Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for kursister

Denne privatlivspolitik er fastlagt af ID Academy Aarhus ApS (herefter ” ID Academy”) og gælder for alle ID Academys kursister. Privatlivspolitikken indeholder bl.a. oplysninger om:

 • Hvad er personoplysninger?
 • Hvilken type personoplysninger behandler vi om dig og hvorfor?
 • Hvad bruger vi dine personoplysninger til?
 • Hvad er vores retlige grundlag for behandling af personoplysninger?
 • Hvem deler vi dine personoplysninger med?
 • Hvordan opbevares dine personoplysninger på en sikker måde?
 • Hvad er dine rettigheder som registreret?

 

 1. Om ID Academy

ID Academy tilbyder kurser og uddannelser indenfor psykoterapi, coaching, mindfulness, meditation og selvudvikling. ID Academy er en af Skandinaviens største private uddannelsesinstitutioner indenfor området.

I forbindelse med driften af ID Academys virksomhed indsamler og behandler ID Academypersonoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. ID Academy er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til ID Academy behandling af dine personoplysninger som led i driften af vores virksomhed, kan du kontakte os her:

ID Academy Aarhus ApS

c/o Steen Degn

L.A. Rings Vej 41

8270 Højbjerg

CVR-nr.: 40893598

E-mail: steen@idacademy.email

 

 1. Datasikkerhed er vigtig for os

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kursist hos ID Academy, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

 

 1. Hvad er personoplysninger

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

 

 1. Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med vores levering og administration af din uddannelse hos os og driften af ID Academys virksomhed. De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter dit uddannelsesforløb, men generelt vil det være oplysninger kontaktoplysninger til brug for dit skræddersyede uddannelsesforløb og ID Academys rettigheder og forpligtelser i forbindelse hermed.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at ID Academy ikke vil være i stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit uddannelsesforløb.

ID Academy indsamler og behandler alene ”almindelige” personoplysninger i forbindelse med dit uddannelsesforløb hos ID Academy.

ID Academy vil typisk indsamle følgende oplysninger:

Oplysninger vedrørende vores kursister

Oplysninger, som du giver os, når du bliver kursist hos ID Academy, herunder kontaktoplysninger (navnlig dit navn, adresse, CPR-nummer, bank- og kontooplysninger, holdplacering, notater om dine fremskridt), dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os vedrørende dit forløb hos os, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i din uddannelse hos ID Academy (f.eks. din mail, telefonnummer, din jobtitel, tidligere jobs og din uddannelsesmæssige baggrund).

Oplysninger vi indhenter og behandler, når du besøger vores hjemmeside

Oplysninger om den måde, hvorpå du navigerer i og mellem vores hjemmesider og de ressourcer, som du skaffer dig adgang til, information om din computer, enhed og browser, herunder i nogle tilfælde din IP-adresse, browsertype og anden hardware og software information. Hvis du tilgår vores hjemmeside fra en mobilenhed, kan vi også indsamle et unikt identifikationsnummer tildelt din enhed.

 

 1. Brug af dine personoplysninger

ID Academy behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger i alle tilfælde gælder for dig.

ID Academybehandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit uddannelses- og /kundeforløb hos ID Academy (idet der i hvert enkelt tilfælde tages højde for eventuelle interesser) eller i henhold til gældende ret.

Administration af kursist forløb – ID Academybehandler dine personoplysninger i forbindelse oprettelse og administration af dit forløb som kursist hos ID Academy, hvor du er kursist. Behandlingen sker som led i driften af ID Academys virksomhed, herunder fakturering, inkasso og markedsføring.

Drift og vedligehold af vores hjemmesider – Tilvejebringelsen af vores onlineydelser på vores hjemmesider, herunder for at understøtte den løbende evaluering og forbedring af vores hjemmesider.

Overholdelse af gældende love og regler – Overholdelse af love og regler, som ID Academy er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler, som måtte påhviler ID Academy.

ID Academy anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

ID Academy bestræber sig på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine forhold (fx ændring af adresse eller betalingsoplysninger), således at vi kan sikre, at oplysningerne altid er korrekte og opdaterede.

 

 1. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

ID Academy behandler kun dine personoplysninger, når vi har et retsligt grundlag til at foretage behandlingen. ID Academy behandler kun almindelige oplysninger om dig.

Vores behandling af oplysninger om dig sker som udgangspunkt på et af følgende grundlag:

 • Samtykke: Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål (f.eks. til modtagelse af nyhedsbreve). Behandling på grundlag af samtykke har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

 

 • Juridisk forpligtelse: Opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som ID Academy er pålagt. Behandling på grundlag af en juridisk forpligtelse har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. Det gælder, navnlig bogføringsloven, som forpligter ID Academy til at opbevare al bogføringsmateriale i minimum 5 år.

 

Udover ovenstående, kan der eksistere anden lovgivning, som forpligter ID Academy til at behandle personoplysninger. Dette gælder særligt love og lovændringer som vedtages efter udarbejdelse af denne privatlivspolitik, love/bekendtgørelser som ID Academy senere bliver underlagt på grund af ændringer i virksomheden, samt hvis særlige forhold gør sig gældende ved dit ansættelsesforhold.

 • Vores legitime interesser: hensynet til ID Academys legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor (f.eks. administration af dit forløb og segmentering. Behandling på grundlag af vores legitime interesser har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

 

 • Tredjemands legitime interesser: Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser for så vidt angår de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere. Behandling på grundlag af tredjemands legitime interesser har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

 

 1. Deling af personoplysninger

ID Academy videregiver alene oplysninger, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed.

ID Academy kan desuden videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx til vores eksterne undervisere for deres tilrettelæggelse af undervisningen, i forbindelse med ekstern administration af vores it-systemer, analyseopgaver, markedsføringsopgaver, inkasso, kreditvurdering, revision, juridisk bistand mv.

ID Academy tilstræber i videst muligt omfang at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

ID Academy videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov.

ID Academy overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

 

 1. Dataintegritet og datasikkerhed

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv.

ID Academy opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger under hele uddannelsens forløb samt i en periode op til 5 år efter uddannelsesforløbet er ophørt, medmindre kortere eller længere opbevaringsperiode konkret begrundes (fx hvis der verserer en tvist).

Det er ID Academys politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

 

 1. Dine rettigheder

Ifølge persondataforordningen har du en række rettigheder, som du kan gøre gældende over for ID Academy. Du skal være opmærksom på, at vi ikke altid vil være forpligtet til at iagttage disse rettigheder, og i visse tilfælde vil vi kun kunne iagttage rettighederne i begrænset omfang. Eksempelvis vi har du ikke ret til at få slettet oplysninger om dig som ID Academy opbevarer, hvis der er lovgivning som forpligter ID Academy til at opbevare disse oplysninger.

 • Indsigt: Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi er i besiddelse af, samt bl.a. få oplyst hvad personoplysninger bruges til og hvem de videregives til.

 

 • Indsigelse: Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring.

 

 • Berigtigelse: Du kan anmode om berigtigelse af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv.

 

 • Begrænsning og sletning: Du kan anmode om at få oplysninger om dig selv begrænset eller slettet, hvis betingelserne for dette er opfyldt.

 

 • Dataportabilitet: Du kan gøre din ret til dataportabilitet gældende for oplysninger, du selv har afgivet til os, såfremt behandlingen baserer sig på samtykke eller kontrakt, og dette i øvrigt er teknisk muligt.

 

Du har derudover ret til at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage, såfremt behandlingen baserer sig på dit samtykke.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger øverst i denne politik.

Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over ID Academys behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. sal

1300 København K

E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

 1. Opdateringer

ID Academy evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.